A tavalyi támadások után egy olyan kép alakult ki a hazai antifa mozgalomról, mintha az egy komolyan szervezett, egységes társaság lenne. Anélkül, hogy a potenciális veszélyt alábecsülnénk fontos, hogy pontos képet kapjunk a tényleges állapotokról. Ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem az a névtelen levélküldő is, aki különböző chat alkalmazásokon keresztül kezdeményezett beszélgetéseket olyan fiatalokkal, akik profiljuk alapján kapcsolódnak a szélsőbaloldal undergroundjához.

 

Scroll down for English/German/Italian version!
Scorri verso il basso per la versione italiana/tedesca/inglese!
Scrolle nach unten für die deutsche/italienische/englische Version!

Hozzá kell tenni, hogy a levélküldő saját bevallása alapján nem továbbított nekünk mindent, és taktikai okokból egyelőre mi sem hozzuk nyilvánosságra az összes képernyőfotót. Az esetleges pereskedések elkerülése érdekében a neveket és profilképeket pedig kitakarjuk.

Mielőtt pedig rátérnénk a képekre, néhány észrevétellel élünk:

A jobboldalnak nagyobb figyelmet kell fordítania a jövőben a Varjú Kollektíva nevű szerveződésre. Úgy tűnik nekik sikerült megszólítani a 16-20 éves korosztály fiataljait. A közösségi médiában nyilvánosan megosztott bejegyzések alátámasztják a levelezésből származó információkat. A varjak gyakran tartanak közösségi összejöveteleket, tüntetést szerveznek, érezhető bennük egyfajta fiatalos lendület.

Ezt támogatja meg a közismertebb Varga “Nefelejcs” Gergő nevével fémjelzett Autonómia nevű közösség, ami néhány fős ugyan, de pár évvel idősebbek, így rendelkeznek ilyen-olyan szintű tapasztalattal a mozgalmiság tekintetében.

Nem ez az első alkalom, hogy zárt antifa fórumról információ szivárog kifelé.

Hogy mindez egy jól szervezett, komoly antifa mozgalom lenne hazánkban, azonban egy borzasztóan erős túlzás. Erre a legkézenfekvőbb bizonyíték, hogy belsős információk tömegét adta ki több tagjuk is egy (vagy több) olyan embernek, akivel még soha nem találkoztak személyesen, gyakorlatilag semmit nem tudtak róla. Tagsági létszám, vidéki szervezetek listája, tagok nevei, közösségi médiás profiljai, főbb hangadók és szervezők nevei, a 10-i antifa tüntetés szervezési háttere, külföldi kapcsolatok, mikor melyik foglaltházban jártak Nyugat-Európában… Minden nálunk landolt.

Az is kiderül a levélváltásokból, hogy hiába próbálnak együttműködni a varjak az Autonómiával, az összérték éppen csak meghaladja a nullát. Az emberanyag gyenge, általánosságban degeneráltak és onnantól kezdve, hogy az offline térben kéne tevékenykedni, még a saját árnyékuktól is félnek. Sajnos (most szerencsére) kortünet, hogy ugyanez a veszélyérzet elillan a virtuális térben…

Mivel nem vagyunk információirigyek jelen cikket több nyelvre lefordítottuk, és privát üzenetben elküldtük azoknak a külföldi antifa csoportoknak, melyek bizonyítottan vagy vélelmezett módon kapcsolatban állnak ezekkel a szerencsétlenekkel. Tisztában kell lenniük vele, hogy a legnagyobb veszélyt nem a magyar szélsőjobb, esetleg a “fasisztoid Orbán-kormány” jelenti rájuk nézve, hanem saját elvtársaik alkalmatlansága.

És, akkor beszéljenek helyettünk a képernyőfotók. Kezdetnek a hétvégi eseményekre koncetrálunk, így a vidéki embereik budapesti elhelyézésén a fókusz (olyan kedvesek, hogy még egy számukra ismeretlen profilnak is intéztek szállást…), de engedünk egy kis betekintést az antifa csoportok egymáshoz fűződő viszonyába, szó esik egy Budapestre tervezett antifa központról, amire Bécsben gyűjtenek pénzt nemzetközi kapcsolataikon keresztül, és egy hollandiai antifa foglaltházban tett látogatásukról.

Jó szórakozást minden kedves olvasónknak!

 

 – Aktivizmus / Nacionalista Zóna –

 

Antifa – Kifakadt a gennyes fekély

A “Lina-ügy” részletei – a lipcsei antifa tevékenysége

Magyar antifa: A hangadó ideológusaikat és vezetőiket kell így terrorizálni

Alerta antifasiszta! – a hazai antifa mozgalom térképe

Nyári tábort hirdetett a pedofilbotrányba keveredett Szikra Mozgalom – itt a lehetséges helyszín!

 

Dopo gli attentati dello scorso anno, è emersa l’immagine del movimento antifa nazionale come una società seriamente organizzata e unita. Senza sottovalutare la potenziale minaccia, è importante avere un quadro preciso della situazione reale.

Questa non è solo la nostra opinione, ma anche quella del emittente anonimo che attraverso varie applicazioni di chat ha avviato conversazioni con giovani che, in base ai loro profili, sono collegati all’underground dell’estrema sinistra.

Va aggiunto che il mittente, per sua stessa ammissione, non ci ha trasmesso tutto e per motivi tattici per il momento non pubblichiamo tutti gli screenshot. Per evitare possibili controversie, stiamo anche nascondendo i nomi e le immagini del profilo.

Prima di passare alle immagini, abbiamo alcuni commenti:

In futuro, la destra dovrebbe prestare maggiore attenzione all’organizzazione chiamata Corvo Collettivo. Sembra che siano riusciti ad attrarre i giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni. I post condivisi pubblicamente sui social media confermano le informazioni contenute nella corrispondenza. I corvi tengono spesso riunioni comunitarie, organizzano manifestazioni e hanno un’energia giovanile.

Questo è supportato dalla più nota comunità chiamata Autonómia, che prende il nome da Gergő „Nefelejcs” Varga, che è composta da poche persone, ma che hanno qualche anno in più, quindi hanno una certa esperienza in termini di movimento.

Che questo sia un movimento antifascista serio e ben organizzato nel nostro paese, tuttavia, è una terribile esagerazione. La prova più evidente di ciò è che molti dei loro membri hanno fornito massicce informazioni interne a una (o più) persone che non hanno mai incontrato di persona, senza sapere praticamente nulla di loro. Numeri di iscritti, elenco delle organizzazioni rurali, nomi dei membri, profili dei social media, nomi dei principali oratori e organizzatori, il contesto organizzativo della protesta antifa del 10 febbraio, contatti con l’estero, quando hanno visitato quali case occupate in Europa occidentale… Abbiamo tutto.

Dalla corrispondenza si nota anche che, nonostante i tentativi dei corvi di collaborare con Autonomia, il valore totale è di poco superiore allo zero. Il materiale umano è debole, sono generalmente degenerati e dal momento in cui devono funzionare nello spazio offline, hanno paura della loro stessa ombra. Purtroppo (ora per fortuna) è sintomo dell’età che lo stesso senso di pericolo scompaia nello spazio virtuale…

Poiché non siamo gelosi delle informazioni, questo articolo è stato tradotto in diverse lingue e inviato per messaggio privato ai gruppi antifa all’estero che hanno un legame provato o sospetto con questi sfortunati. Devono essere consapevoli che il pericolo più grande per loro non viene dall’estrema destra ungherese, o forse dal “governo fascista di Orbán”, ma dall’incompetenza dei loro stessi compagni.


 

After last year’s attacks, an image of the antifa movement in Hungary emerged, as if it were a seriously organized, unified circle. Without underestimating the potential danger, it is important to get an accurate picture of the actual conditions.

It’s not just us who think so, but also the anonymous mailer who initiated conversations through various chat applications with young people who, based on their profiles, are connected to the underground of the extreme left.

It should be added that, based on his own admission, the sender of the letter did not forward everything to us, and for tactical reasons we are not making all the screenshots public for the time being. In order to avoid possible litigations, names and profile pictures are hidden.

And before we get to the pictures, we have a few comments:

In the future, the right wing should pay more attention to the organization called Varjú Kollektíva (Crow Collective). It seems that they managed to reach the young people in the 16-20 age group. Publicly shared posts on social media corroborate the information from the correspondence. Crows often hold community gatherings and organize demonstrations, a kind of youthful vigor can be felt in them.

This is supported by a more well-known community called Autonómia (Autonomy), marked by the name of Gergő Varga “Nefelejcs”, which, although it has a few members, but they are a few years older, so have some kind of level of experience in movement operation.

Thinking that this is a a well-organized, serious antifa movement in our country, is a terribly strong exaggeration. The most obvious proof of this is that several of their members released massive amount of information to one (or more) people whom they had never met in person and knew practically nothing about. Headcount of members, list of rural organizations, names of members, social media profiles, names of key people and organizers, organizational background of the antifa demonstration on the 10th, foreign relations, when they visited which occupied house in Western Europe… Everything landed at us.

It is also clear from the exchanged letters that the crows are trying to cooperate with Autonomy for nothing, the total value is just above zero. The human quality is weak, generally degenerate, and from the moment they should be active in the offline reality, they are even afraid of their own shadows. Unfortunately (now fortunately), it is a symptom of the era that the same sense of danger disappears in the virtual space…

Since we are not jealous of information, we have translated this article into several languages and sent it in private messages to those foreign antifa groups that are proven or presumed to be related to these goons. They must be aware that the greatest danger to them is not the Hungarian far-right, or perhaps the “fascist Orbán government”, but the incompetence of their own comrades.


 

Nach den Anschlägen des letzten Jahres zeichnete sich ein Bild der Antifa-Bewegung in Ungarn ab, als sei sie ein seriös organisiertes, einheitliches Unternehmen. Ohne das Gefahrenpotenzial zu unterschätzen, ist es wichtig, sich ein genaues Bild von den tatsächlichen Verhältnissen zu machen.

Das denken nicht nur wir, sondern auch der anonyme Mailer, der über verschiedene Chat-Anwendungen Gespräche mit jungen Menschen angestoßen hat, die aufgrund ihrer Profile mit dem Untergrund der extremen Linken verbunden sein sollten.

Hinzuzufügen ist, dass der Absender des Mails nach eigener Aussage nicht alles an uns weitergeleitet hat und wir aus taktischen Gründen vorerst nicht alle Screenshots veröffentlichen werden. Um mögliche Rechtstreitigkeiten zu vermeiden, werden Namen und Profilbilder ausgeblendet.

Und bevor wir zu den Bildern kommen, noch ein paar Anmerkungen:

Künftig sollte der rechte Flügel der Organisation namens Crow Collective mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Es scheint, dass es ihnen gelungen ist, junge Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren anzusprechen. Öffentlich geteilte Beiträge in sozialen Medien bestätigen die Informationen aus dieser Korrespondenz. Krähen veranstalten oft Gemeindeversammlungen und organisieren Demonstrationen, eine Art jugendliche Kraft ist in ihnen zu spüren.

Dies wird von der bekannteren Gemeinschaft namens Autonomy unterstützt, die unter dem Namen Gergő Varga „Nefelejcs“ bekannt ist und zwar nur einige Mitglieder hat, aber einige Jahre älter ist, sodass sie über einem gewissen Maß an Erfahrung in der Bewegung verfügt.

Dass dies alles eine gut organisierte, ernsthafte Antifa-Bewegung in unserem Land wäre, ist jedoch eine furchtbar starke Übertreibung. Der offensichtlichste Beweis dafür ist, dass mehrere ihrer Mitglieder eine Menge Insiderinformationen an eine (oder mehrere) Personen weitergaben, die sie nie persönlich getroffen hatten und über die sie praktisch nichts wussten. Anzahl der Mitglieder, Liste der ländlichen Organisationen, Namen der Mitglieder, Social-Media-Profile, Namen der Hauptredner und Organisatoren, organisatorischer Hintergrund der Antifa-Demonstration am 10., Außenbeziehungen, wann sie welches besetzte Haus in Westeuropa besuchten … All’ dies’ ist bei uns gelandet.

Aus dem Briefwechsel geht auch klar hervor, dass der Gesamtwert trotz der Versuche der Krähen, mit Autonomy zu kooperieren, knapp über Null liegt. Das menschliche Material ist schwach, im Allgemeinen degeneriert und ab dem Moment, in dem sie im Offline-Raum aktiv sein sollten, haben sie sogar Angst vor ihrem eigenen Schatten.

Leider (jetzt zum Glück) ist es eine Alterserscheinung, sodass das Gefühl der Gefahr im virtuellen Raum verschwindet …

Da wir sowas nicht nur für Uns beibehalten wollen, haben wir diesen Artikel in mehrere Sprachen übersetzt und ihn in einer privaten Nachricht an diejenigen ausländischen Antifa-Gruppen gesendet, die nachweislich oder mutmaßlich mit diesen unglücklichen Narren in Verbindung stehen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die größte Gefahr für sie nicht die ungarische extreme Rechte oder vielleicht die „faschistische Orbán-Regierung“ ist, sondern die Inkompetenz ihrer eigenen Genossen.

– Nacionalista Zóna –